ඊසේවා - මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

 

සියළුම ඊසේවා

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මගින් ලබා දෙන සියලුම ඊසේවා.

ආරම්භ කරන්න

පුරවැසියන් සඳහා

ඡන්දහිමි නාමලේඛන තොරතුරු ඇතුළු පුරවැසියන් සඳහා වන ඊසේවා.

ආරම්භ කරන්න

රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා

තැපැල් ඡන්ද අයදුම් කිරීම, ඊදත්ත පත්‍රිකාව ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා වන ඊ සේවා

ආරම්භ කරන්න

රාජ්‍ය ආයතන සඳහා

ලියාපදිංචි තොරතුරු සත්‍යාපනය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන සඳහා වන ඊ සේවා.

ආරම්භ කරන්න

දේශපාලන පක්ෂ සඳහා

දේශපාලන පක්ෂ සඳහා ඉදිරියේදී ලබා දීමට නියමිත ඊ සේවා.

ආරම්භ කරන්න

වෙනත් සේවා

අවශ්‍යතාව පරිදි ලබා දීමට නියමිත අනෙකුත් අදාළ ඊ සේවා

ආරම්භ කරන්න

ආයුබෝවන්. මැතිවරණ ඊසේවා වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

2021 ඡන්දහිමි නාමලේඛනය සැකසීමේ කටයුතු අවසාන අදියරේ පවතී. යාවත්කාලීන කරන ලද ඡන්ද හිමි නාමලේඛන කෙටුම්පත ඊසේවාව වෙත එක්කර ඇති අතර සහතික කළ ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය නුදුරේදීම මැතිවරණ ඊසේවාව වෙත එක් කරනු ඇත.