ශ්‍රී.ල.හැ.අ. / ජා.හැ.අ. :  
පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය :