www.elections.gov.lk You are not signed in (Sign In)
  පුරවැසියන් සඳහා
 
ජන්ද හිමි ලියාපදිංචි තොරතුරු
ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ ලියාපදිංචිය පරීක්ෂා කිරීම
පළාත් පාලන ජන්ද හිමි ලියාපදිංචි විස්තර
ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීම අදාලව කොට්ඨාස මට්ටමින් සකස් කරන ලද 2018 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණය.
ජන්ද හිමි ලියාපදිංචි විස්තර - කෙටුම්පත
2019 වර්ෂයට අදාල ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයේ කෙටුම්පත.
පළාත් පාලන ජන්ද හිමි ලියාපදිංචි විස්තර - කෙටුම්පත
-
විමසීම් කිරීම
අදාල තොරතුරු නොමැති නම් වීමසීම් සිදු කරන්න
තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම
තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම
Online Registration
Online Registration
   
Copyright © 2019 Election Commission, Sri Lanka